Glebogryzarka benzynowa KS 13HP-1350-3BG!

Nowy model Glebogryzarki Benzynowej KS 13HP-1350-3BG!

KS13HP-1350-3-BG-new-724x1024